Durga Kawach

Shree Durga Mata
Durga Kawach

Durga Kavach is a collection of special shlokas from the Markandey Purana and is part of the Durga Saptashti. Chanting Durga Kavach during the Navratras is considered auspicious by the devotees of Durga Maa.

Atha Devyaah Kavacham

Om Asya Shri Chandee Kavachasya
Brahmaa Rishhih Anushhtuph Chhandaah Chaamundaa Devataa,
Angaanyaa Soktamaataro Beejamah Digbandha Devataa Stattvamah
Shri Jagadambaapreetyarthe Saptashatee Paathaangtven Jape Viniyogah

Om Namash Chandikaayai ||

Maarkandeya Uvaacha

Om Yadh_goohyam Paramam Loke Sarva Rakshaakaram Nrinaamh |
Yaanna Kasya_chidaa_khyaatam Tanme Bruuhi Pitaamaha ||1||

Brahmo Vaach

Asti Goohyaatamam Vipra SarvaBhuutoPakaa_rakamh |
Devyaastu kavacham punyam takshinushva Mahaamune ||2||

Prathamam Shailaputree cha Dviteeyam Brahmachaarinee |
Triteeyam Chandra ghanteti Kushmaandeti Chaturthakamh ||3||

Panchamam Skandamaateti Shashtham Kaatyaayaneeti cha |
Saptamam Kaalaraatreeti Mahaa Gaureeti chaashtamamah ||4||

Navamam Siddhi daatree cha Navadurgaah Prakeertitaah |
Uktaakanyetaani naamaani brahma_naiva mahaatmannaa ||5||

Agninaa Daha_maanastu Shatrumadhye gato ra_ne |
Vishame Durgame chaiva bhayaaratah Sharanam Gataah ||6||

Na Teshhaan Jaayate Kinchidashubham ranasan_kate |
Naapadam Tasya Pashyaami Shokadukha_bhayam na hi ||7||

Yaistu Bhaktyaa Smritaa Nuunam Teshhaan vriddhiH Prajaayate |
Ye Tvaan Smaranti Deveshi Rakshase Taanna Sanshayah ||8||

Preta_sansthaa tu Chaamundaa Vaaraahee Mahishaasanaa |
Aindree Gaja_samaa_ruudhaa Vaishhnavee Garudaasanaa ||9||

Maaheshvaree vrishhaaruudhaa Kaumaaree Shikhivaahanaa |
Lakshmeeh Padmaasanaa Devee Padmahastaa Haripriyaa ||10||

Shvetaruupa_dharaa Devee eeshvaree vrishha_vaahanaa |
Braahmee hansa_samaarudhaa Sarvaa bharana bhuush hitaa ||11||

Ityetaa Maatarah Sarvaah Sarvayoga Saman_vitaah |
Naanaa_bharana_shobhaaghyaa naanaa_ratno pasho_bhitaah ||12||

Dritiyante Rathamaaruudhaa Devyah Krodha_samaa_kulaah |
Shankham Chakram Gadaam Shaktin Halam cha Musalaayudhama ||13||

Khetakam Tomaram Chaiva Parashum Paashameva cha |
Kuntaayudham Trishuulam cha Shaaraam_aayudha_muttamama ||14||

Daityaanaam Dehanaashaaya Bhaktaa_naama_bhayaaya cha |
Dhaarayantya_ayudhaa_neetthaM Devaanaa.n cha Hitaaya vai ||15||

Namasteastu Mahaaraudre Mahaa_ghora_paraakrame |
Mahaabale Mahotsaahe Mahaa_bhayavinaashini ||16||

Traahi maa Devi Dushhprekshye Shatruunaam bhayavar_dhini |
Praachyaam Rakshatu Maa_maindree Aagney_yaam_agni_devataa ||17||

Dakshineaavatu Vaaraahee nairityaam khadga_dhaarinee |
Prateechyaan Vaarunee Raksheda Vaayavyaam mriga_vaahinee ||18||

Udchyaam Paatu Kaumaaree Aishaanyaa.n Shuuladhaarinee |
Uurdhvan Brahmaani me Rakshedadhastaada Vaishhnavee Tathaa ||19||

Evam Dasha Disho Rakshech_chaamundaa Shava_vaahanaa |
yaa me Chaagratah Paatu Vijayaa Paatu prishhthatah ||20||

Ajitaa Vaama Paarshve tu Dakshine Chaaparaajitaa |
Shikhaamu_dyotinee Rakshedumaa Muurdhini Vyavasthitaa ||21||

Maalaadharee Lalaate cha Bhruvau Rakshed.h Yashasvinee |
Trinetraa cha Bhruvor_madhye Yama_ghantaa cha Naasike ||22||

Shankhinee chakashushhormadhye Shrotrayorrdvaasinee |
Kapolau Kaalikaa Rakshetkarnamule tu Shaankaree ||23||

Naasikaayaam Sugandhaa cha Uttaroshthe cha Charchikaa |
Adhare Chaamritakalaa Jihvaa_yaam cha Sarasvatee ||24||

Dantaana Rakshatu Kaumaree kanthadeshe tu chandikaa |
Ghantikaam Chitra_ghantaa cha Mahaa_maayaa cha Taaluke ||25||

Kaamaakshee Chibukam Raksheda Vaacham me Sarvamangalaa |
Greevaayaam Bhadrakaalee cha prishhtha_vanshe Dhanur_dharinee ||26||

Neelagreevaa Bahihkanthe Nalikaam Nalakuubaree |
Skandhayoh Khadignee Raksheda Baahu me Vajradhaarinee ||27||

Hastayordan_dinee Rakshed_ambikaa Chaanguleeshhu cha |
Nakhaajnchhuuleshvaree Rakshetkukshau rakshetakuleshvaree ||28||

Stanau rakshenmahaadevee Manah shokavinaashinee |
Hradaye Lalitaa Devee Udare ShuladhaariNee ||29||

Naabhau cha Kaaminee Raksheda Guhyam Guhyeshvaree tathaa
Putanaa Kaamikaa medram Gude Mahishhavaahinee ||30||

Katiyaanam Bhagavatee Rakshejjaanunee Vindhya_vaasinee |
Janghe Mahaabalaa Rakshet_sarvakaama_pradaayinee ||31||

Gulpha_yornaarasi.nhee cha Paada_prishhthe tu Taijasee |
Paadaanguleeshhu Shree Rakshet_paadaadhastala_vaasinee ||32||

Nakhaana Danshhtrakaralee cha keshaanshchaivodharvakeshinee |
Roma_kuupeshhu Kauberee tvacham Vaageeshvaree tathaa ||33||

Raktama_jjaava_saamaan_saan_yasthi_medaansi Paarvatee |
Antraani Kaala_raatrishcha Pittam cha Mukutesh_varee ||34||

Padmaavatee Padmakoshe Kaphe Chuu_daamanis_tathaa |
Jvaalaamukhee Nakha_jvaalaa_mabhedyaa Sarvasandhishhu ||35||

Shukram Brahmaani me Rakshechachhaayaam Chhatreshvaree tathaa |
Ahamkaaram Mano Buddhin Rakshenme Dharmadhaarinee ||36||

Praanaapaanau Tathaa Vyaanam_udaanam cha Samaanakama |
Vajra_hastaa cha me Rakshetpraanam Kalyaanashobhanaa ||37||

Rase Rupe cha Gandhe cha Shabde Sparshe cha Yoginee |
Sattvam Rajastamashchaiva Rakshennaaraayanee sadaa ||38||

Aayuu Rakshatu Vaaraahee Dharmam Rakshatu Vaishhnavee |
Yashah Keertin cha Lakshmeen cha Dhanam Vidyaam cha Chakrinee ||39||

Gotramindraani me Rakshetpashuume Raksha Chandike |
Putraana Rakshen_mahaa_lakshmee_bhaaryaam Rakshatu Bhairavee ||40||

Panthanam Supathaa rakshenmaargam Kshemakaree tathaa |
Raajadvaare Mahaa_lakshmeer_vijayaa Sarvatah Sthitaa ||41||

Rakshaa_heenam tu Yatsthaanam Varjitam Kavachena tu |
Tatsarvam Raksha me Devi Jayantee Paapnaashinee ||42||

Padamekam na Gachachhettu Yadeechchhechachhubhamaatmanah |
Kavachenaavrito Nityam Yatra Yatraiva Gachchhati ||43||

Tatra Tatra_artha_laabhashcha Vijayah Saarva_kaamikah |
Yam Yam Chintayate Kamam Tam Tam Praapnoti nishchitama Paramaish_varya_matulam Prapsyate Bhutale Pumaana ||44||

Nirbhayo Jaayate martyah sangraa_meshhva_paraajitah |
Trailokye tu Bhavet_puujyah Kavache_naavriitah Pumaana ||45||

Idam tu Devyaah Kavacham Devaa_naamapi Durlabhama |
Yah Pathetprayato Nityam Trisandhyam Shraddhayaanvitah ||46||

Daivee Kalaa Bhavetatasya Trailokyeshhva_paraajitah |
Jeeveda Varshhashatam saagrama_pamrityuvi_varjitah ||47||

Nashyanti Vyaadhayah Sarve Lutaavisphotakaadayah |
Sthaavaram Jangamam Chaiva Kritrimam Chaapi Yadvishhama ||48||||

Abhi_chaaraani Sarvaani Mantra_yantraani Bhuutale |
Bhucharaah Khecharaashchaiva jalajaashchopadeshikaah ||49||

Sahajaa Kulajaa Maalaa Daakinee Shaakinee Tathaa |
Antarikshacharaa Ghoraa Daakinyashcha Mahaabalaah ||50||

Grahabhuutapishaachaashcha Yakshagandharvaraakshasaah |
Brahmaraakshasa_etaalaah Kushhmaandaa Bhairavaadayah ||51||

Nashyanti Darshanaattasya Kavache Hriidi Samsthite |
Maanonnati_bhaveda Raagyastejovriddhikaram Parama ||52||

Yashasaa vard_dharte soapi Keerti Manditabhuutale |
Japetasaptashateen Chandeen kriitvaa tu Kavacham Puraa ||53||

Yaavadbhumandalam Dhatte Sashailavanakaananama |
Taavattishhthati medinyaam Santatih Putrapautrikee ||54||

Dehaante Paramam Sthaanam Yatsurairapi Durlabhama |
Praapnoti Purushho Nityam Mahaamaayaa Prasaadatah ||55||

Labhate Paramam Ruupam Shivena Saha Modate ||OM || ||56||

Bookmark the permalink.

Comments are closed.